THÔNG TIN DU HỌC HỮU ÍCH NHẤT.

Danh sách trường ở Hàn Quốc

TT Tên trường Thành phố Chi tiết
Đại Học
1 Konkuk University Seoul và Chungju chi tiết
2 Kyungpook National University Daegu chi tiết
3 Keimyung University Daegu chi tiết
4 Korea University (Sejong Campus) Sejong chi tiết
5 Kwangju Women’s University Gwangju chi tiết
6 Kookmin University Seoul chi tiết
7 Dankook University Seoul chi tiết
8 Daegu Catholic University Daegu chi tiết
9 Daejeon University Daejeon chi tiết
10 Dong-eui University Busan chi tiết
11 Mokpo National Maritime University Mokpo chi tiết
12 Pukyong National University Daeyeon-dong, Yongdang-dong chi tiết
13 Busan National University Busan chi tiết
14 Sogang University Seoul chi tiết
15 Seokyeong University Seoul chi tiết
16 Seoul National University Seoul chi tiết
17 University of Seoul Seoul chi tiết
18 Sungshin Women’s University Seoul chi tiết
19 Sejong University Sejong chi tiết
20 SoonChunHyang University Chungcheongnam-do chi tiết
21 Yonsei University (Wonju Campus) Wonju chi tiết
22 Yonsei University Seoul chi tiết
23 Woosong University Daejeon chi tiết
24 Ewha Women’s University Seoul chi tiết
25 Incheon National University Incheon chi tiết
26 Chosun University Gwangju chi tiết
27 Chung-ang University Seoul chi tiết
28 Jungwon University Chungcheong chi tiết
29 Chungnam National University Daejeon chi tiết
30 Chungbuk National University Cheongju chi tiết
31 Pohang University of Science and Technology Pohang chi tiết
32 KAIST Daejeon chi tiết
33 Handong Global University Pohang chi tiết
34 Honam University Gwangju chi tiết
35 Hongik University Seoul chi tiết
36 Woosong Information College Daejeon chi tiết
37 Daegu Technical University Daegu chi tiết
38 Dongwon Institute of Science and Technology Yangsan chi tiết
39 Seoul Institute of the Arts Seoul chi tiết
40 Yeungnam University College Daegu chi tiết
41 Inha Technical College Incheon chi tiết
42 Korea University of Media Arts Sejong chi tiết
43 Hanyang Women’s University Seoul chi tiết
44 University of Science & Technology Seoul chi tiết
45 Graduate School of Cancer Science and Policy Seoul chi tiết
46 SunHak Universal Peace Graduate University Gyeonggi chi tiết
47 KDI School of Public Policy and Management Sejong chi tiết
 48 KEPCO International Nuclear Graduated School Ulsan chi tiết
49 Seoul University of Foreign Studies Seoul chi tiết
Đăng ký nhận học bổng Đăng ký nhận tư vấn